Telefon:

Mail:

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – www.pelletsfarm.pl

ROZDZIAŁ I

§1 Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

Sprzedający – Pelletsfarm s.c. Mariusz i Patryk Piekut, z siedzibą w Małych Bałówkach 12A, 13-306 Kurzętnik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:877-147-69-92, REGON 281572135

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Pelletsfarm s.c. Mariusz i Patryk Piekut.

Sklep internetowy/Sklep– internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem https://pelletsfarm.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta– udostępniona przez Sprzedającego Klientowi przestrzeń w Sklepie internetowym, za pomocą której Klient wprowadza dane do Sklepu internetowego i administruje wprowadzonymi danymi.

Login – oznaczenie Klienta (ciąg znaków) określone przez Klienta w chwili tworzenia Konta Klienta, umożliwiający późniejszą jego identyfikację.

Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta, który powinien składać się z co najmniej 6 znaków umożliwiający logowanie się do Konta Klienta.

Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2 Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień na produkty, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione produkty, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Sklepu internetowego

Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.

W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§ 4 Postanowienia ogólne

Klient może bezpłatnie pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.

Klientowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu +48 501 388 409w godz. 9.00 – 17.00, kierując korespondencję na adres: Pelletsfarm s.c. Małe Bałówki 12a, 13-306 Kurzętnik, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@pelletsfarm.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

§ 5 Produkty oraz ceny oraz główne cechy świadczenia Sprzedającego

Wszystkie ceny i opisy produktów umieszczane są na stronie internetowej sklepu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia przez Klienta i zależą od wyboru sposobu dostawy oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia, na który składają się cena produktów oraz koszty dostawy, wskazany jest przed złożeniem zamówienia.

Informacje o produktach umieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Sprzedający może prowadzić akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 6 Konto Klienta

Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane wyłącznie przez Klientów posiadających Konto Użytkownika.

Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.

W celu założenia Konta Klienta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony w zakładce „zarejestruj się” poprzez wpisanie swojego adresu e-mail, wprowadzenie wymyślonego przez siebie hasła oraz jego ponowne wprowadzenie, zaakceptowanie regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym do realizacji zamówień Klienta.

Wprowadzenie innych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym nie jest wymagane do utworzenia Konta Klienta.

Klient otrzyma e-mail na podany w trakcie rejestracji adres e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji i dokonanie aktywacji konta. W celu aktywacji Konta Użytkownika Klienta powinien kliknąć na przesłany adres internetowy. W wypadku, w którym adres nie działa należy go skopiować i wkleić w pole adresu przeglądarki. Następnie zostanie przeniesiony na stronę serwisu zawierającą informację potwierdzającą aktywację Konta.

Zakazane jest udostępnianie przez Klienta hasła dostępu osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia udostępnienia hasła osobom trzecim Klient może utracić dostęp do Konta Klienta.

W przypadku, w którym Klient chciałby usunąć Konto Klienta ze Sklepu internetowego na adres: biuro@pelletsfarm.pl, z adresu e-mail podanego w trakcie zakładania Konta Klienta powinien przesłać prośbę o usunięcie Konta Klienta.

Konto zostanie także usunięte po uzyskaniu przez Sprzedającego wiadomości o śmierci Klienta.

Konto Klienta może zostać zablokowane lub usunięte przez Sprzedającego w przypadku, w którym uzna działanie Klienta w ramach Sklepu internetowego za sprzeczne z dobrymi obyczajami, wpływające negatywnie na wizerunek Sprzedającego, Sklepu internetowego lub ich renomę, a także w sytuacji, w której działania takie byłyby szkodliwe dla Sklepu internetowego oraz w sytuacji jeżeli działania takie naruszałyby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem z Klientem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną w trybie natychmiastowym.

Użytkownik, którego Konto zostało przez Sprzedającego zablokowane lub usunięte, może założyć nowe Konto wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 7 Składanie zamówień

Informacje o produktach oraz usługach dostępnych w ofercie Sklepu,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W celu złożenia zamówienia, Klient powinien wybrać produkt i wybrać polecenie „Zamów” następnie albo powrócić do wybierania kolejnych produktów poprzez wybranie polecenia „Kontynuuj zakupy” albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Złóż zamówienie”. W przypadku wyboru polecenia „Złóż zamówienie” Klient powinien wskazać ilość sztuk zamawianego produktu, wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i wybrać polecenie „Zamawiam” (klient może też kontynuować zakupy po wyborze polecenia „Kontynuuj zakupy”).

W kolejnym kroku Klient powinien zalogować się na Konto Użytkownika, a w przypadku, w którym nie posiada jeszcze Konta Użytkownika dokonać rejestracji i następnie zalogować się na Konto Użytkownika. Istnieje również możliwość zakupu bez logowania klikając na przycisk “złóż zamówienie” jednakże będzie wtedy pozbawiony wielu dodatkowych korzyści takich jak: podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, braku konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach, możliwości otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.

Logowanie następuje poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych w trakcie zakładania Konta Klienta.

Po zalogowaniu, w celu złożenia zamówienia, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Następnie powinien wskazać czy składa zamówienie jako „osoba prywatna” (tj. jako konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) czy „firma” tj. podmiot nie będący konsumentem. W przypadku wybrania opcji „osoba prywatna” Klient powinien podać adres zamieszkania: ulicę oraz numer domu i mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość oraz wskazać kraj. W przypadku wyboru opcji „firma” Klient powinien podać nazwę firmy, NIP, numer domu i mieszkania, miasto oraz kraj. Klient po zaznaczeniu opcji „inny adres wysyłki” może podać inny adres do wysyłki. Następnie w celu finalizacji zamówienia Klient powinien wybrać polecenie „podsumowanie”, po wyborze której wyświetlone zostanie podsumowanie składanego zamówienia. Po weryfikacji zamówienia na stronie „podsumowanie” Klient składa zamówienie poprzez wybór polecenia „Zamów i zapłać”.

Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sprzedającego po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta. Wiadomość Sprzedającego, o której mowa w poprzednim zdaniu stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Klient powinien utrwalić i zachować powyższą wiadomość e-mail.

Po wyborze polecenia zakończ, w przypadku wybrania wcześniej opcji płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w wybrany przez siebie wcześniej sposób.

W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez Klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – wysyłając informację na wskazany przez Klienta adres e-mail.

W powyżej wskazanej sytuacji Klient może anulować zamówienie. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony przedmiot z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 12.

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

§ 8 Zmiana zamówienia

Do momentu wysłania przez Sprzedającego przedmiotu zamówienia do Klienta, Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, w przypadku w którym zapłata nastąpiła z góry, zwrot ceny nastąpi na zasadach wskazanych w § 12 Regulaminu.

Status zamówienia widoczny jest w zakładce Moje Konto.

Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane poprzez kontakt ze Sprzedającym na adres poczty elektronicznej www.biuro@pelletsfarm.pl.

Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

§ 9 Formy płatności

Jeżeli przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

a) gotówką – podczas odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku dostarczania go przez Kuriera lub Paczkomat,

b) przelewem bankowym, oraz poprzez płatności online w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedającego – przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu, przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego dokonania płatności.

W przypadku zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia.

Sprzedający prowadzi sprzedaż i realizuje wysyłkę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający nie realizuje przesyłek poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

-Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy 24.

-Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

§ 10 Dostawa

Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego pod wskazany przez Klienta adres, do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.

§ 11 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.U. 2014 poz. 827 poz. 827) Konsument , który dokonał zakupu towarów lub zamówienia usług w Sklepie internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 poniżej), w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, a w przypadku zamówienia usług od dnia zawarcia umowy. Dla zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu.

Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od umowy poprzez złożenie, w terminie wskazanym w ust. 1, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu)

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu Sprzedającemu w stanie nie naruszonym w oryginalnym opakowaniu.

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

Klient powinien dokonać zwrotu Sprzedającemu produktu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot należności nastąpi na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.

Klient może zwrócić produkt:

a) w siedzibie firmy w Małych Bałówkach 12A, 13-306 Kurzętnik
b) poprzez odesłanie ich na adres Sprzedającego (na własny koszt).

§ 12 Reklamacje

Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.

Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient, który nabył produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą może złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Klient zapłacił za dany towar.

 

§ 13 Zwrot należności

Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:

a) odstąpienia przez Klienta od umowy,

b) anulowania opłaconego z góry zamówienia lub jego części,

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta.

W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go przez Sprzedającego nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu lub wskaże błędny numer rachunku, dane adresowe lub dane imienne.

§14 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Pelletsfarm s.c. Mariusz i Patryk Piekut, z siedzibą w Małych Bałówkach 12A, 13-306 Kurzętnik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:877-147-69-92, REGON 281572135

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie zakładania Konta Klienta.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta, na stronie „Panel klienta”.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

§15 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.

Sklep internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies. Klient jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu internetowego i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.

Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminy wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Dla zamówień będących w trakcie realizacji obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje do umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.